538 Päivän matka itseen – Miten rakentaa silta tyhjyydestä elämän tarkoitukseen

538 Päivän matka itseen – Miten rakentaa silta tyhjyydestä elämän tarkoitukseen
Katso video

Videosta löytyy keskeisimmät havainnot 538 päivän matkasta itseen. Käytännössä matka oli a) oman tarkoituksen löytämistä elämässä uudenlaiselle b) merkityskokemukselle avautumista sekä c) yhteyttä itseä suurempaan (ei-uskonnolliseen) kokonaisuuteen. Kutsun tätä matkaa spirituaaliseksi itsensä johtamiseksi, joka ei ole liitoksissa uskontoon, vaan elämän onnellisuuden ja merkityksen kokemukseen.

Podcast:

Käyn seuraavassa läpi spirituaalisen itsensä johtamisen matkan aiheita. Matkaa olen tehnyt 538 päivää, sekä tuottanut siihen liittyvää dokumentointia, kuten videoita ja erilaisia postauksia Facebookiin, LinkedIniin, Google+:aan jne. Käyn seuraavassa tarkemmin läpi, mikä oli spirituaalisen itsensä johtamisen matkan alkusysäys ja mitkä muutoksen kysymykset aiheuttivat sisäistä kasvua sekä sen, mikä oli minulle ennalta-arvaamaton lopputulos matkan päätökseen.

Mikä on syy, miksi teen tätä? Minusta tuntuu, että elämän ymmärtämiseksi minulta, meiltä ja laajemmin yhteiskunnasta puuttuu ymmärrys siitä, mistä elämässä on oikeasti kysymys. Tietysti voidaan sanoa, että kysymys on työn tekemisestä, kouluttautumisesta ja onnellisesta elämästä. Mutta jos katsoo yhteiskunnan sekä maailman tilaa tällä hetkellä, niin kuinka syvät elämän sekä elämän kokonaisuuteen liittyvät opit oikeasti ovat. Koen syvästi, että omat käsitykseni elämän opeista ja merkityksestä on ainakin henkilökohtaisesti pakko päivittää, syvällisellä tavalla.

1:21 min

Edelliseen liittyen, toinen yllättävä havaintoni oli, että päädyin sellaiseen ohittamattomaan lopputulokseen, joka lopettaisi nykyinen yritys-, työ- ja koulutusmaailma suurelta osin tarpeettomana. Tämä oli outo havainto, vaikkakin hyvinkin luonnollinen siitä huolimatta, että tässä väite voi kuulostaa radikaalilta. Havainto on kuitenkin on hyvin luonnollinen lopputulos suhteessa siihen, mistä näkökulmasta sitä katsoo ja käyn nämä syyt myöhemmin läpi.

Kolmas havainto matkallani oli se, että millä tavalla tästä mustavalkoisesta, vastakkainasetteluun perustuvasta oikein/väärin -maailmasta, missä taistelemme jatkuvasti myös siitä “kenen puolella olet” pääsee omia todistusaineistoja hankkimalla pääsee nousemaan selkeämpään näkökulmaan. Siten taisteluun ja kärsimykseen perustuva maailmankatsomus voitaisiin korvata paljon luonnollisemmalla, vahvemmalla kokemuksella tietoisuudesta sekä rajattomasta määrästä erilaisia vaihtoehtoja ratkaista nykyiset ongelmat. Samalla vaihtoehtoja tuotettaessa voimme tulla tietoiseksi mahdollisuuksista, miten tuottaa tai sallia enemmän kiitollisuutta, luottamusta, yhteistyötä ja jakamista. Tämä on paljon luonnollisempi tapa olla ihmisenä maailmassa ja omassa elämässä onnellinen kuin se, mitä minun ymmärryksen mukaan ajatellaan vaikkapa yritysmaailmassa tai politiikassa, että kysymys on jatkuvasti kehittyvästä kilpailusta sekä kilpailuetujen saavuttamisesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että miten pystymme olemaan itse muutos tähän maailmaan, todellisuuteen ja retoriikkaan, missä jatkuva taistelu toista vastaan käydään.

3:09 min

Taustalla näihin havaintoihin vaikuttaa myös se, että minulla on pitkä historia valmennukseen ja valmennettavana olemiseen. Nämä teemat ovat olleet iso osa elämääni. Kuitenkin tässä valmennuksen ja valmentautumisen kokonaisuudessa on ollut jokin osa, mikä on puuttunut. Siksi jo aikoja sitten lähdin etsimään myös vastauksia näihin kysymyksiin filosofiasta, psykologiasta, uskontotieteestä ja monesta muustakin tieteen ja tutkimuksen alasta.

Taustasta sen verran, että valmistuin filosofiksi tämän vuosituhannen alussa. Koin kuitenkin syvästi sen, että keskeisiin elämän, onnellisuuden, tarkoituksen, merkityksen ja hyvinvoinnin kysymyksiin en kuitenkaan ollut saanut vastausta.

Keskeinen havainto oli, että alunperin tiede ja tieto, minkä päälle halusin omankin maailmankatsomuksen ja kokemukset rakentaa eivät olleet ihan sitä, mitä mainoksissa sanotaan. Tieto, totuus tai fakta eivät olleetkaan todellisuuden rakennuspalikoita. Siksi näiden sijaan spirituaalinen itsensä johtaminen tuli välineeksi löytää henkilökohtaisia totuuksia, faktoja ja syvempää todellisuutta.

Spirituaalinen itsensä johtaminen tässä yhteydessä tarkoittaakin seuraavaa: merkitystä ja merkityskokemuksia, oman elämän tarkoitusta ja avautumista syvempään ymmärrykseen siitä, miksi minä olen täällä ja kokemusta siitä, millä tavalla olen yhteydessä kaikkeen ympärillä olevaan.

 

Matkalle tiedon, faktojen ja totuuksien tuollepuolen alkoi siksi, koska yksi keskeinen kokemus elämässäni oli syvä yksinäisyys ja irrallisuuden kokemus. Kysymykseen, mitkä ovat aidoimmat yhteyden luomisen välineet tähän maailmaan ja ympärillä olevaan elämään, itseen ja omaan elämään tai maailmaan, nousivat ajattelun ja toimintani keskiöön. Tähän liittyi yksinkertaisesti se havainto, että luonnossa kaikki on hyvin keskeisellä tavalla sidoksissa toisiinsa. Kysymys kuuluukin, mikä on minun kokemukseni tästä sidoksesta, liitoksesta kaikkeen ympärilläni? Mikä tuo liitos kaikkeen ympärilläolevaan on minussa?

Luonnollisesti näihin kysymyksiin en saanut vastausta opinnoissani [myönnän, että en myöskään kysymyksiä näin selvästi silloin osannut muotoillakaan]. Tämä on kuitenkin teema, jonka moni on varmasti ymmärtänyt omalla tavallaan, minulla sen sijaan tässä oli tyhjö. Tämä oli yksi keskeinen syy siihen, että halusin löytää vastauksen.

Omalla matkallani minulle vastausten löytämiseksi ei ollut kysymys uskonnosta. Jollekin uskonto voi toimia välineenä suuremman ymmärryksen edistämiseen, minulle ei. Minulle tämä oli enemmänkin elämänfilosofinen kysymys, oman elämän tarkoituksen, merkityksen ja yhteyden kokemisen löytämisen kysymys.

Kutsun sitä tässä spirituaaliseksi itsensä johtamiseksi; spirituaalisuus ei siten viittaa minulle uskontoon, vaan tarkoituksen, merkityksen ja yhteyden ymmärtämiseen omassa elämässä.

 

6:04 min

Termi ”itsensä johtaminen” on puolestaan minulle tietoista valintaa olla itse se muutos maailmassa, minkä haluan nähdä. Itsensä johtaminen ei vaadi muutosta keneltäkään muulta. Näin ollen spirituaalinen itsensä johtaminen tarkoittaa sitä, että olen itse se muutos, jonka haluan nähdä maailmassa juurikin oman merkitys-, tarkoitus- ja yhteyskokemusten kautta.

Tietoisuus tästä prosessista ja tämän prosessin sallimisesta on sitä, että valitsen kasvaa, kehittyä, avautua ja sallia muutoksen tapahtua minussa.

Spirituaalisen itsensä johtamisen matka oli vastaus siihen kysymykseen, mitä tiede, tieto, faktat tai totuudet ulkoisesti opiskeltuna eivät ole koskaan pystyneet antamaan minulle.

Dokumentointi tapahtui todellakin 538 päivän ajan, missä tein 10-20 minuutin videoblogeja. Tein 146 suomenkielistä ja 145 englanninkielistä videota. Miksi yksi suomenkielinen video enemmän? Siksi, että aloitin prosessin, kaikki tapahtui yllättäen ja “lähdön” tunnelmissa orientoin aluksi itseni eri tavalla, mutta vasta seuraavana päivänä tulin ajatelleeksi, että voisin tehdä videot suomenkielen lisäksi myös englanniksi. Asiahan on paitsi suomalainen, mutta myöskin kansainvälinen juttu. Laitan shownoteseihin linkin videopostausten alusta [Päivä 0 – Kuumeesta elämän komennukselle].

Materiaalia kertyi n. 24 tuntia. Halusin tehdä prosessin näkyväksi itselleni ja samalla vastuuttaa itseni tekemään kaiken näkyväksi “peiliin” katsomalla, itse itseäni valmentaen, valmennettavaksi antautuen, tarkkaillen ja kehittäen.

Tein tämän siksi, koska vastaavaa prosessia en ole nähnyt, missä joku olisi aloittanut etsimään omaa elämän tarkoitusta ja merkitystä “pystymetsästä” samalla sitä dokumentoiden. Halusin tehdä tämän myös itse ja peiliin katsomalla koko homma lähti hyvin liikkeelle. Ajatus dokumentoinnissa oli myös se, että prosessi tulee näkyväksi myös muille, osaksi niitä oivalluksia, mitkä podcastin lopussa tulen esittämään.

Lisäksi kameraan katsominen teki kasvusta, ajatusten juoksettamisesta sekä analysoinnista jonkin verran haasteellisempaa, mutta samalla myös kohdennetumpaa, avoimempaa. Sain harjoitella olla olemaan aidompi itseni peiliin katsomisen kautta, joka otti nyt videon muodon.

9:20 min

Seuraavassa käyn yleisellä tasolla läpi sen, miksi spirituaalisen itsensä johtamisen matka alkoi, mitä tuolla matkalla tapahtui ja miten matka päättyi, sekä sen, mikä tuo ennalta-arvaamaton lopputulos oli. Lopputulos oli mielenkiintoinen siksi, että en itse osannut sitä arvata tai ennustaa millään tavalla. Kyseistä asiaa olin jollakin tavalla jopa vältellyt, mutta kuten sanotaan, joskus lopputulos tällaisen prosessin päättyessä valitsee sinut. Näin minunkin tapauksessa kävi, hyvin myönteisessä merkityksessä.

10:08 min

Miksi siis spirituaalisen itsensä johtamisen matka alkoi? Se alkoi siitä yksinkertaisesta syvästä kysymyksestä tai ajatuksesta, että täytyy olla olemassa jokin toinen tie. Minulla oli kokemus, että elämän valinnoillani mitä hetki sitten kuvailin, en ollut saanut vastausta elämäni keskeisiin teemoihin siitä huolimatta, että olen filosofian, psykologian ja uskontotieteen alalta tutkinut.

Ennen matkan alkua, minulla oli näitä kysymyksiä vielä syvempi tunne, että jos en nyt nappaa tähän kysymykseen kiinni kunnolla, menetän varmasti jotakin todella suurta. Vaikka en tietyssä mielessä etsinyt muiden esimerkkejä samasta aiheesta, oli tietynlainen etsintä ollut käynnissä jo vuosikymmeniä. Muut opintoni koskivat erilaisten henkisten mestareiden oppeja kuten Eckhart Tolle, Byron Katie, Jiddi Krishnamurti, Viktor E. Frankl, Dalai Lama tai Deepak Chopra. Vaikka heidän viisautensa on omalla tasollaan, en silti kirjoja luettuani ollut saanut vastaus siihen, että mikä on oikea tie minulle [ehkäpä tämä olikin juuri kirjojen tarkoitus ja syvin kysymys niiden lukijalle]

Kaikesta huolimatta esille nousi tunne, syvä kokemus, että minulle, minun elämälleni täytyy olla jokin toinen tie sekä suunta. Tuon suunnan ja vastauksen siihen halusin löytää. Siten aloitin videodokumentoinnin päivänä 0 (nolla). Se oli minulle hyppy tuntemattomaan.

 

Koen että olen hyvin yksityinen ihminen ja halusin pitää asioita selvästi itselläni, mutta yhtäkkiä minulla olikin kokemus siitä, että tämä toinen tie on löydettävä ja se alkaa tavalla, mikä avaa minut täysin. Tästä alkoi hyppy, lasku, lento tai kiito niiden kysymysten ääreen, mitkä alkoivat antamaan omaan tarinaani enemmän vaihtoehtoja, joita koin elämästäni puuttuvan.

Tiedon ja teorioiden sijaan kokemuksellisuus ja siitä saatujen todisteiden tarve nousi esille aivan keskeisesti. Kokemuksellisuuden tarve nousi esille ajatuksesta, että kulttuurissamme, sanotaan nyt karkeasti näin että miehille ja naisille on annettu tiettyjä leimoja, tiettyjen koulutusten, oppiaineiden, roolien, titteleiden kautta osuudesta yhteiskuntaan, joita viedään eteenpäin meidän kaikkien toimesta. Jotkut ovat löytäneet oman juttunsa näistä roolivaihtoehdoista, mutta osa taas ei. Minä mukaan lukien. Koin vahvasti, että nämä roolit ja vaihtoehdot, mitkä ovat olemassa eivät määrittele minua tai monia meistä tarpeeksi syvästi tai anna meille merkitystä tai tarkoituksen kokemusta, mikä antaisi meille elämän merkityksen ja tarkoituksen kokemuksen sekä onnellisuuden ja syvemmän yhteyden elämään ylipäätään.

13:20 min

Henkilökohtaisesti työelämä ei minulle onnistunut, koulutus ei myöskään antanut toivottavaa vastausta. Omat yritykset ja yrittäjänä toimiminen epäonnistui kahdesti. Sain osakseni ”paikan” yhteiskunnassa epäonnistuneen yrittäjän, masentuneen tai ei-onnistuneen vahvojen leimojen kautta. Kokemus oli massiivinen: minulle oman näköistä paikkaa maailmassa, niine että olisin siihen ollut jollakin tavalla tyytyväinen, ei ollut. Toinen vaihtoehto täytyy elämälle olla olemassa.

Miten olla oikeanlainen ja sopiva yhteiskunnan osa, sai osakseen vielä suuremman kysymysmerkin. Mikä on tuo vaihtoehtoinen tie? Kuka minä olen?

Näihin vastausten saamiseksi oli hypättävä kysymysten perään ja avautua vastauksille. Käytännössä se tarkoitti sitä, että ”hyppy” oli ohjasten antamista itseäni, käytän tässä nyt sanaa ”suuremmalle”. Yhtä hyvin sana voisi olla ”syvemmälle” tai ”luonnollisemmalle”.

Hyppy ja avautuminen nostivat esille sen oivalluksen heti alkuunsa, että minun mieleni on rajallinen, eikä se pysty luomaan täysin uusia vaihtoehtoja. Siksi noiden vaihtoehtojen tulee tulla mielen ulkopuolelta.

Tämä voi kuulostaa psykologis-filosofiselta, mutta koska mieli on hyvin rajallinen, vaihtoehdot mielen ulkopuolella ovat siten rajattomia. Näiden rajattomien vaihtoehtojen maailmassa ”ohjaus” ja ”navigointi” on aivan erilaista. Siksi käytän vertausta siitä, että antaa itsestään ohjakset jollekin paljon suuremmalle. Jollekin tämä liittyy uskontoon, mutta minulla ei.

15:12 min

Hyppy tuntemattomaan on todellista, mutta se on tietyllä tavalla vain ”näennäisesti” hyppy tuntemattomaan. Oikeasti se on hyppy luottamukseen. Se on hyppy oman intuition, vaistojen, analyysin, tutkimisen, kysymyksiin vastaamisen ja kysymysten esittämisen maailmaan. Hyppy luottamukseen on myös jotakin paljon luonnollisempaa kuin mitä pystyin ennen hyppyä ajattelemaan mahdolliseksi.

Luottamus paljon suurempaan ja luonnollisempaan aiheuttikin oivalluksen mielen kokemusten ja analyysin rajallisuudesta; itsessä luonnollisempaan ja itseä suurempaan luottaminen tuottikin paljon laajemman vaihtoehtojen maailman, josta valita itselleen sopivia, automaattisesti paremmin suuntia, vaihtoehtoja, tapoja olla, määrittää itseään, oman elämän prioriteetteja, sen mikä on tärkeää ja mikä ei. Kaikki pohjautui lopulta siihen, millaisen merkityksen omalle elämälle, melkeinpä tapahtuma tapahtumalta saa ja haluaa itse antaa. Kysymykset ja kokemukset siitä, minkä koen tarkoituksenmukaiseksi, mitä osaa maailmassa, tässä suuremmassa viitekehyksessä, verkostossa tai kentässä palvelen, nousivat esille?

Samalla “hyppy” oli uudenlaisen tarpeen tiedostamista; se oli kaikken ulkopuolisen kuuntelemisen lopettamista. Tämä ei tarkoita muiden ihmisten sanojen tai viisauden ohittamista, vaan oman äänen nostamista kuuluviin niin, että muiden auktoriteetti minun ajattelussani palautuin normaalimmalle tasolle. Oman sisäisen äänen vahvistaminen tuli osaksi prosessia.

17:08 min

Yrjö Kallinen on tämän asian hienosti ilmaissut: “En enää ikinä tässä tai tulevissa maailmoissa tottele ketään enkä mitään arvovaltaa, käskijää, hallitusta, jumalia tai enkeleitä missään muussa kuin siinä, minkä myönnän oikeaksi tai parhaaksi mahdolliseksi.”

Kallisen sanoman voisi ajatella olevan anarkistin käsikirjan peruslauselma, mutta tämä on usein väärinymmärretty perusajatus. Anarkismi -sananakin on jo sellainen, että sitä ei pysty enää pelastamaan, eli sitä, mitä ”anarkismin” ajatellaan olevan ja pitävän sisällään.

Mutta jos ei “tottele ketään enkä mitään arvovaltaa, käskijää, hallitusta, jumalia tai enkeleitä missään muussa kuin siinä, minkä myönnän oikeaksi tai parhaaksi mahdolliseksi” onkin itse asiassa VASTUUTA.

 

Toisella tavalla ymmärrettynä irtisanoutuminen kaikesta ulkoisesta auktoriteetista ja siirtymällä itsensä kuunteluun on vastuuta siitä tosiasiasta, että ajatteluni on hyvin merkityksellistä enkä voi ajattelustani tai päätöksistäni antaa vastuuta kenellekään toiselle missään vaiheessa. Tässä tilanteessa voidaan puhua niin auktoriteetista kuin toisesta ihmisestäkin. Toinen voi sanoa, että se, mikä kuuluu minulle onkin hänen vastuullaan eli jonkin toisen päätettävissä, mitä minulle tapahtuu. Toisen päätettävissä voi olla myös se, mitä minun pitäisi olla.

Vastuu tarkoittaa sitä, että minä omistan itse sen, minkä myönnän oikeaksi tai parhaaksi mahdolliseksi, eikä kukaan muu. Siten vastaan myös itse tuosta valinnasta ja päätökseni sekä ajatteluni omistuksesta. Osa tästä oivalluksesta on myös se, että “arvovallalla, käskijällä, hallituksilla, jumalilla tai enkeleillä” on todella paljon hyviä oivalluksia, ymmärrystä, osaamista ja viisautta. Joten minun täytyy päättää, mihin asioihin liityn ja millä tavalla.

 

18:52 min

Kuten sanoin, tieto, tiede, totuus, faktat sellaisenaan menetti arvonsa kokonaan, kun puhutaan esim. terveydestä, taloudesta, yhteiskunnasta, koulutuksesta, työstä, rahasta, valtiosta, elämästä tai ihmissuhteesta. Ja jos siihen liittyvä tieto, tieteellinen tutkimus, totuus tai faktat menettävät arvonsa, niin mitä ne silloin ovat? Mistä arvo tulee? Mistä oikein ja väärin silloin tulee? Kenen hallussa tämä on? Miten voimme kertoa, että se mikä tänään on oikein on oikeasti toimivaa ja mikä on väärin on oikeasti väärin? Emme voikaan. Tämän mustavalkoisuuden, vastakkainasettelun ja yksioikoisen oikein-väärin -ajattelun ja siihen liittyvät totuudet ja faktat, jollakin tavalla hävisivät. Niiltä lähti pohja.

Kun puhumme elämän tarkoituksesta, terveydestä, hyvinvoinnista tai yhteiskunnasta, ovat ne ehkä keskeisimpiä suuria kysymyksiä elämässämme. Minun täytyy löytää oma vaihtoehto näihin kysymyksiin.

Samassa rytäkässä näkemys syntymästä, nuoruudesta, kouluttautumisesta, ammatista, asunnosta, asuntolainasta, perheestä, eläkkeelle siirtymisestä ja siitä etenemisestä vanhuuteen ja lopulta kuolemaan ei nykyisten faktojen ja tosiasioiden puitteissa antanut niin selvää ja oikeaa sisältöä, että olisin siihen ollut tyytyväinen.

Oma vastaus piti löytää. Tätä merkittävämpi kysymys kuitenkin oli se, että haluanko löytää vastauksen? Vastaukseni vaihtoehtojen puuttuessa, kysymyksen ja tietoisuuden poltellessa oli ehdoton, vankkumaton, lopullinen, ”Kyllä”.

 

20:47 min

Kun vastasin “kyllä”, ja siitä vasta matka alkoi. Mitä tuolla matkalla sitten tapahtui? Mitä hyppy tuntemattomaan, luottamukseen todella tarkoitti? Mitä muutoksen kysymyksiä oikeasti kohtasin? Miksi ”kaikki” meni uusiksi?

Kävin edellä vähän läpi sitä, mitä nämä edellä mainitut havainnot tarkoittivat. Syvimmiltään koko matkan ydin oli kahden asian erottamista toisistaan: toisaalla on se, mitä aidosti ajattelin ja uskoin olevani ja toisaalla puolestaan se, mitä todellisuudessa koin sisimmässäni, ilman kenenkään muun todistusta tai auktoriteettia, ilman määritelmiä tai leimoja olevani ja miten syvästi koen olevani yhteydessä itseeni. Yksinkertaistettuna matkassani oli kyse siitä, mitä mieleni sanoo minun olevani ja mitä tiedän ja tunnen olevani. Hyppy tuntemattomaan teki selväksi näiden kahden asian olemassaolon sekä linjan niiden välillä [joka lopulta muuttui erottavasta linjasta niitä yhdistäväksi linjaksi]. Tästä syystä hyppy tuntemattomaan oli toisenlaiseen todellisuuteen avautumista, uuden kokemusmaailman vastaanottamista ja suuremmalle muutokselle altistumista.

Tämä kaikki tapahtui tietoisen valinnan seurauksena selvällä halulla altistua suuremmalle muutokselle itsessä. Näin pääsin teorioiden, tietojen, spekulaatioiden, faktojen, tosiasioiden, leimojen tuolle puolen. Mielen ja itse luodun maailman toiselle puolelle, kokien nyt itse ensimmäistä kertaa sen, mitä aito itse on ja miten se tulee esille ja mitkä ovat sen todisteet olemassaoloon? Tämä oli myös koko dokumentointiprosessin kantava ajatus: tuoda esille oma vaihtoehtoinen kokemus sitä mukaa, kun erottelu & yhdistyminen tapahtuivat uudelleen.

Samalla näin myös sen eron, mitä yhteiskunta on odottanut minulta ja mitä itse koin olevani. Kyseessä oli havainto siitä, mitä leimoja, rooleja ja tavoitteita yhteiskunta on minulle asettanut ja mitkä ovat ”oikeita”, ”sopivia” ja ”hyviä” sekä ”tavoiteltavia” rooleja, asioita tai leimoja yhteiskunnassa. Hyppy tuntemattomaan oli ennen kaikkea oman kokemuksen kautta todistusaineiston hankkimista siihen, mikä on minulle oikeasti sopivaa, sen sijaan että olisin ottanut ne – niin kuin suuren osan elämääni olen ottanut – muilta, yhteiskunnasta.

Hyppy tuntemattomaan oli ennen kaikkea määritelmien ja roolien tuolle puolen hyppäämistä omiin kokemuksiin ja tunteisiin luottaen.

 

23:09 min

Kun omiin kokemuksiin luottaa, luonnollisesti herää kysymyksiä tunteista, mitä ne ovat, mistä ne kertovat, miksi pelkään, miksi ahdistun, miksi koen epävarmuutta tai miksi en koe yhtään mitään – kun kerran vanhat leimat eivät enää päteneetkään.

Näihin sisäisiin ja minulle tärkeisiin kysymyksiin vastaaminen oli se TEKIJÄ, mikä lopulta aiheutti muutoksen. Näiden kysymysten esilletulo ja niihin vastaaminen aiheutti ja aloitti kasvun sekä oman tietoisuuden muutoksen.

 

Käsitykseni siitä, kuka minun piti olla ja millaista on oikein olla muuttui näiden kokemusten, kysymysten ja niihin vastaamisen kautta kasvuksi, ymmärrykseksi, syvemmäksi tietoisuudeksi itselle annettujen, yhteiskunnasta saatujen ja yhteiskunnassa hyvin syvästi vaikuttavien leimojen läpi.

Kun omiin kokemuksiin – todistusaineistoon – luottaa, ohjaa se varsin lempeällä, mutta hyvin tiukalla kädellä katsomaan elämää niin, että kaikki näennäisesti pysyvä ja yhdestä näkökulmasta pitkään katsottu maailma menee uusiksi.

Merkityksen ja tarkoituksen kokemukset toimivat johdattelijana siihen, mikä on keskeistä ja tärkeää. Tärkeyden kokemuksen johdattelemana ja tunnistamalla merkityksen, tarkoituksen ja yhteyden kokemuksen sain omakohtaisesti tarkempaa todistusaineistoa paikastani maailmassa. Minulle ohittamattoman todistusaineiston kokeminen johdatteli läpimurtoon, tapahtumaan nimeltä

WAKING UP – herääminen, oivaltaminen, unen päättyminen. Herääminen vahvistui sitä mukaa, kun pääsin vastaamaan esittämiini syviin kysymyksiin itsestäni. Seurauksena oli kasvu ja joskus kivulias, mutta erityisen merkityksellinen muutos. Siksi myönnän, että suuri osa kysymyksistä eivät olleet helppoja vastattavaksi, eivätkä edelleenkään sitä ole. Mutta näihin kysymyksiin vastaamiseen liittyy taito. Tämä taito on hyvin henkilökohtainen prosessi ja jota kutsun spirituaalisen itsensä johtamisen menetelmäksi.

25:20 min

Esitettyjen syväkysymysten myötä sellaiset ominaisuudet, persoonallisuuden piirteet, itselle tärkeät asiat, jotka ovat olleet minullekin piilossa alkoivat hiljalleen nousemaan esille. Ne asiat, mitkä olin unohtanut, sivuttanut, syrjäyttänyt tai leimannut ongelmiksi. Esille nousi väärintulkintoja siitä, mitä olin ymmärtänyt toisten tarkoittavan sillä, kun en saisi olla tietynlainen tai miksi muut kokivat minut hankaliksi tai epäsopiviksi heidän näkökulmastaan. Kaikenlaiset kokemukset ”läpivalaistiin” uudelleen sitä mukaan, kun ne alkoivat nousemaan uudelleen esille. Sieluni inventaarion seurauksena, arvioin itseni uudelleen vastatakseni siihen kuka minä oikeasti olen.

Tässä koin myös tietynlaisen paradoksin; kaikki, tai suuri osa elämääni meni uusiksi, samalla kun mitään uutta ei tarvinnut tulla esille. Kaikki oli jo olemassaolevia asioita. Hyppy mahdollisti sen, että luonnollinen uudelleenjärjestäytyminen, sisäisen maailman uudelleenjärjestäytyminen oli mahdollista, koska leimoja ei enää ollut mistä pitää kiinni. Nekin asiat, mitkä olin jättänyt taakseni, nousivat uudelleen esille ja tämän prosessin kautta moni unohdettu ja ohitettu sisäisesti merkittävät teemat [niin hyvät kuin huonotkin] tulivat tietoisuuteeni uudelleenarviotavaksi. Tämän seurauksena elämän prioriteetit muuttuivat sellaiseksi, mitä aina olin halunnut niiden olevan, mutta ollut aiemmin täysin kykenemätön niitä tiedostamaan itsessäni [saati sitten ylläpitämään niitä].

Kun kaikki – tarkemmin oma käsitykseni siitä, minkä ajattelin olevan totta meni uusiksi – silloin spirituaalisen itsensä johtamisen matka sai uuden ulottuvuuden.

Hiljalleen matkani alkoi saamaan piirteitä ja puolia, minkä loppupuolella selkeämpi kuva itsestä alkoi hahmottumaan. Näin yksi matka oli tulossa päätökseen, jotta toinen voisi alkaa. Oli esiintulon aika.

 

Toinen iso oivallus matkan aikana oli tietoisuus siitä, mitkä asiat tai teemat olen leimannut itseäni rajoittavaksi peloksi, epävarmuudeksi, syrjäytettäväksi, huonoksi tai pahaksi, joko itsessäni, yhteiskunnassa, muissa ihmisissä tai omassa elämässäni ylipäätään. Näistä leimoista tietoiseksi tuleminen olikin matkan muutosvoiman keskeisimpiä tekijöitä.

Suurin oppi ja oivallus oli yksinkertainen taito, joka pätee melkein kaikkeen spirituaalisessa itsensä johtamisessa: oman kokemuksen todistamana pystyn nyt ainakin alustavasti ymmärtämään paremmin, syvemmin tai laajemmin sen, mitä leimoja itsellemme ja me itsestämme olemme antaneet toisille tai elämämme. Kun näitä rajoittavia uskomuksia, itselle usein melkoisesti negatiivisia kokemuksia ja tunteita aiheuttavia leimoja tai tulkintoja menneisyyden tapahtumista alkaa tarkastelemaan, uusi tietoisuus omata tehtävästä elämässä nousee itsestään esille sitä mukaan kun päälle liimatut leimat irtoavat vapaapudotuksen ja itse hankittujen todistusaineistojen voimasta.

Ne mitkä olemme aikaisemmin luoneet omiksi rajoitteiksi, joiden tuolle puolen ei saa, kykene, pysty tai ole lupaa mennä oman kehityksenkään vuoksi, uusi tietoisuuden taito tulee peliin. Tietoisuuden taito on sitä, että luomamme rajoitteet tunnistaa ja niiden kanssa pystyy ja haluaa olla läsnä tuomitsematta, tietoisesti, kysyen tarkentavia kysymyksiä. Kun kysyy, odottaa tarpeeksi kauan, kuuntelee ja huomaa mikä muuttuu, silloin sisäinen, henkinen, spirituaalinen, inhimillinen ja luonnollinen kasvu alkaa. Se tapahtui kuin itsestään, niin kuin kaikki luonnossa, vaivatta.

29:19 min

Yksi suurimpia kokemiani oivalluksia oli, että pelkomme ja muut ahdistuksen aiheuttajat typistävät henkisyyden ja ihmisyyden kasvun alkujuurillensa; siksi takerrumme helpommin oikein-väärin, mustavalkoisiin totuuksiin tai kapeuttaviin leimoihin ylipäätään. Tämän jälkeen voimme hyvällä omatunnolla sanoa, että historia toistaa itseään. Historia ei toista itseään, me toistamme itseämme, koska yksinkertaistavat ja henkistä kasvua typistävät leimat eivät muut tai poistu.

Pääsemme todelliseen, itsestään tapahtuvaan kasvuun, kun saavumme pelon ja tuntemattomuuden äärelle uuden tietoisuuden kanssa. Mukanamme on halu löytää oma elämäntehtävä, -tarkoitus, merkitys ja syvempi yhteys elämään. Tämän intention ohjaamana sallimme kasvun tapahtuvan itsessämme niin, että se muutos, jonka haluamme nähdä maailmassa, alkaakin tapahtua meidän kauttamme.

 

Tämä on transformaatio, kasvu, muutos, mistä paljon puhutaan. En halua käyttää sanaa ”henkisissä piireissä”, koska kasvun ja muutoksen kokemus on hyvin luonnollinen osa ihmisyyttä. SALLIMALLA kasvun ja transformaation tapahtuvan itsessämme uuden tietoisuuden ja intention turvin, päästämme samalla irti pelosta, tuntemattomuudesta, rajoitteista, pelon aiheuttajista ja muista leimoista, jotka rajoittavat meitä, elämäniloa ja nautintoa, sekä sitä luonnollisuutta, mikä on sisäänkudottuna elämässä.

Kun itse olen se muutos, minkä haluan nähdä maailmassa, alkaa elämään pelotonta elämää. Sinulla on TODELLA TÄRKEÄ paikka maailmassa. Tarkemmin alamme elämään elämää uuden tietoisuuden johdattelemana, joka on omien pelkojen ja rajojen äärellä olemista ilman, että niitä ei enää ohitetaan. Rajoitteet ovat paikoillaan syystä ja niitä kuuntelemalla saamme vastauksia, jolloin laajentuneen tietoisuuden ja kokemuksemme luoman ymmärryksen turvin aiemmat rajoitteet eivät enää määrittele meitä. Me elämme nyt tietoisina rajoitteista ja leimoista täysin uudella tavalla.

Kun muurit ympärillä aukeavat meille, näyttäen sen, mistä nuo rajapyykit olemme itse rakentaneet tai saaneet, uusi ymmärrys ja kirkkaampi tietoisuus sallii luonnollisen kasvun läpi uuteen maailmaan, kokemuksiin ja tapaan olla

Tästä on kyseessä paradoksaalinen ilmiö: aiemmista rajoitteista tulee nyt meidän uuden kasvun pohja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pelot, rajoittavat leimat ja ahdistukset ovat MERKKEJÄ kasvujen paikoista, mistä emme ole aiemmin katsoneet. Näin syntyy uusi tapa kaataa rajoittavia leimoja ja siten syntyy myös uusi elämäntyyli, lifestyle design. 

 

Kun rajoitteista pääsee selvyyteen ja kasvuun niiden läpi ja yli, tietoisuus omasta elämäntehtävästä kirkastuu. Merkityksellisyyden, tarkoituksenmukaisuuden ja yhteyden kokemus selkeytyy. Tilalle tulee myönteisimpiä tunteita; virtaa, energiaa, inspiraatiota sekä innostusta. Jos ja kun tähän itse todennettuun kokemukseen perustaa oman toimintansa työelämässä, perhe-elämässä, suhteessa toisiin tai ympäristöön, niin nykyiset systeemit ja mallit eivät ole enää tarpeellisia. Tämä näkökulma ei kuihduta ihmistä, ympäristöä tai ihmisyyttä vaan päinvastoin, mahdollistaa niiden luonnollisen kasvun.

32:23 min

Spirituaalisessa itsensä johtamisen matkassa ei ole kysymys kenenkään muun kasvusta tai kokemuksista kuin juuri yksilöllisistä, omista kasvun prosesseista. Mikään näistä ei vaadi toisten tai maailman muutosta. Ketään toista ei tämän muutoksen mahdollistamiseksi tarvitse pyytää muuttumaan. Muutos, kasvu tai transformaatio on oma tietoinen päätöksemme ja se koskee ainoastaan itseä. Muutoksen kysymykset ja vastaukset eivät koskaan ole kenenkään toisen vastuulla [vrt. Yrjö Kallisen sanoma].

Samasta syystä ulkoista tai nykyisin olevaa systeemiä ei tarvitse muuttaa, korvata tai parantaa, koska me itse olemme nykyiset systeemit, organisaatiot ja yhteiskunnan luoneet. Kuten Albert Einstein on todennut, että meidän pitää ratkaista ongelmat eri tasolla, kuin millä ne on luotu. Siksi kun itse olemme muutos, eri ajattelun ja kokemisen taso, ratkaisemme ongelmat eläen elämäämme tavalla, jolloin emme luo niitä ongelmia, mitä tänä päivänä luodaan JA yritetään ratkaista.

Näin ne ratkaisuvaihtoehdot, joita nyt tuotamme ongelmien ratkaisemiseksi perustuukin aivan toisenlaiseen olemiseen ja olemukseen, koska me olemme itse se tarvittava muutos, jonka haluamme nähdä maailmassa. Lisäksi emme pyri korjaamaan nykyistä systeemiä, koska tiedämme, että olemme itse sen omalla osallisuudellamme luoneet. Emme siten voi nykyisistä ongelmista syyttää kuin itseämme emmekä voi ratkaista niitä lopullisesti muuten kuin kasvamalla ja muuttamalla itsemme. Tämä pätee kaikkeen ilmaston muutoksesta terrorismiin, talouden tasapainosta ruokaan, ruoan laadusta politiikkaan jne.

Mikä sitten oli muutokseni keskiössä yllätyksellinen lopputulos? Se näkyy nimessä: TIETOISUUSMEDIA. Tietoisuusmedian tarkoituksena on spirituaalisen itsensä johtamisen matkan aikana löydettyjen perusperiaatteiden esilletuominen podcastien ja muiden mediasisältöjen kautta. Tietoisuusmedia on sama asia, mitä havaitsin omassa kokemuksessani, missä tärkein tekijä on integriteetti. Tämä on minun vastaukseni siihen muutokseen jonka haluan nähdä maailmassa.

34:16 min

Tietoisuusmedian toiminnassa, kuten spirituaalisen itsensä johtamisen matkalla integriteetti on arvo numero yksi. Integriteetistä syntyvä tarina, tarina uudesta näkökulmasta ja vaihtoehdosta, jonka sinä tai minä, organisaatio tai ryhmä pystyy tuottamaan uudesta tietoisuuden näkökulmasta.

Arvoista integriteetti on ensimmäinen ja toinen on tarina. Kolmas arvo on kuulluksi tuleminen. Kun korkealla integriteetillä luotu suunta muodostuu tarinaksi, niin tietysti, mikä olisi tärkeämpää ja parempaa kuin tulla kuulluksi tuon tarinan kautta, jonka on löytänyt ja jonka ilmaisumuodoksi on itse tullut.

Tästä tarinasta tulee esimerkki ja vaihtoehto muille. Tarinan jakaminen on seuraava arvo ja keskeisessä roolissa siinä, että pystymme luomaan verkoston niiden ihmisten kautta ja kanssa, jotka kuulevat tuon tarinan sekä jakamaan sen [ymmärtämään ja tulla vaikutetuksi uudesta tiedosta]. Samalla tämän vaikutetuksi tulemisen kokemuksen kautta YHDISTYMME osaksi suurempaa tarinaa, tietoisuusverkostoa, ja juuri niin kuin Yrjö Kallinen sanoo: “En enää ikinä tässä tai tulevissa maailmoissa tottele ketään enkä mitään arvovaltaa, käskijää, hallitusta, jumalia tai enkeleitä missään muussa kuin siinä, minkä myönnän oikeaksi tai parhaaksi mahdolliseksi” … joten se OIKEA ja PARAS MAHDOLLINEN vaihtoehto – kun korkean integriteetin tarinat kerrotaan, ne tulevat kuulluksi, jaetaan – pystymme YHDESSÄ emmekä toisiamme vastaan mustavalkoisilla totuuksilla kilpaillen, luomaan tietoisuuden verkoston. Näin ME emme enää aiheuta itse niitä ongelmia, jota nyt yritämme ratkaista. Luomme oman kasvun, muutoksen kautta yksin ja yhdessä vaihtoehdon elämällä sen itse todeksi.

Kutsun tätä verkostoa supernormaaliksi verkostoksi. Kysymys on hyvin luonnollisesta tilasta ihmiselle, jonka toiminta perustuu inspiraatioon, luottamukseen, jakamiseen, iloon ja myönteisiin kokemuksiin, eli uusiin näkökulmiin myös kielteisistä tapahtumasta ja joiden kautta luonnollinen sekä normaali meissä – oma tarkoitus, merkitys ja yhteyden kokemus – muodostaakin supernormaalin verkoston.

36:21 min

Tämä oli minulle se yllätyksellinen ja ennalta-arvaamaton lopputulos, kun oman prosessin ja matkan olen käynyt läpi, niin toinen matka voi alkaa: spirituaalisesta itsensä johtamisesta osaksi jotakin uutta, mitä en edes osannut odottaa, Tietoisuusmedia. Tämän uuden matkan tiimoilta olen saanut toimia huippuihmisten kanssa.

Ennalta-arvaamaton lopputulos on myös se, että tämänkaltaisia esimerkkejä, joita Tietoisuusmedia jakaa nyt kaikille, olisin kaivannut itse aiemmin todella syvästi saadakseni vaihtoehtoja niille rajoittaville “totuuksille”, joita kuulen näinä päivinä televisiosta ja muista medioista. Rajoittavat totuudet murtuvat myös, kun kuulee ihmisten esimerkkejä omasta muutoksesta ja viisaudesta. Näitä esimerkkejä ja oivalluksia meillä on tälläkin hetkellä kaikilla toimialoilla, alueilla, iästä riippumatta jo nyt!

Matka itseen, olipa menetelmä mikä tahansa, tuo meille sen mahdollisuuden, että voimme alkaa elämään ja kasvamaan ihmisinä ilman aiempia rajoitteita ja luomaan uusia mahdollisuuksia sekä alkaa elämään todellista maailmankansalaisten elämää.

Tietoisuusmedian tarkoitus on kerätä esimerkkejä vaihtoehtoisista näkökulmista – kun nyt “vaihtoehdot” mainitsen, kysymys on enemmänkin luonnollisemmasta olotilasta – mitkä nykyiset toimintamallit ovat ohittaneet. Olemme ohittaneet oman, syvän tarkoituksemme, merkityksen sekä yhteytemme toisiimme.

Aiempi ajatus, jonka tarpeettomina lopetettavista toimialoista aiemmin mainitsin, lisään näiden kokemusten ja omien havaintojen perusteella siihen seuraavaa:

Jos alamme tekemään työtä, luomaan työkuvia, toimialoja perustuen omaan tarkoituksen ja merkityksen sekä yhteyden kokemukseen, mitä vain itse voimme tuottaa itsellemme ja tämän kautta liittyen yhteen, silloin tästä tietoisuudesta ponnistavat yksilöt, ryhmittyvät ja organisaatiot rakentavat uuden näkökulman kautta työn, busineksen, politiikan sekä toimialat. Yhteys toisiin, itseen ja ympäristöön muuttuu aivan toisenlaiseksi, kuin mitä se tänä päivänä on.

38:32 min

Lopputulemana on, että spirituaalinen itsensä johtaminen ei voi olla suunniteltu matka tai kartta, mitä seurata, vaan se on kokemuksellinen matka itseen. Se on löytöretki, hyppy tuntemattomaan kuitenkin täysin luonnolliseen olotilaan siitä, keitä me oikeasti olemme. Spirituaalinen itsensä johtaminen on myös taidon ylläpitämistä, jonka avulla pystymme pysähtymään, kysymään oikeat kysymykset itseltämme, kuunnella ja odottaa kunnes vastaus saapuu: Uusi näkökulma, uusi tietoisuus ja vaihtoehto nousevat esille aivan luonnollisella, yksinkertaisella ja helpolla tavalla. Yhtenä keskeisenä puolena on myös se, että kun tämän kasvun, matkan, transformaation tai heräämisen on tehnyt, on se helppo nähdä myös toisissa. Mutta jos transformaatiota ei ole itse käynyt läpi, niin on todella hankala nähdä se toisissa.

Oman spirituaalisen matkan päätöksessä olen ymmärtänyt ja kokenut ilman epäilystä, että olen itse se muutos maailmassa, minkä haluan nähdä. Tässä prosessissa itse muutos tulee minun lävitseni, minun kauttani esille. Olen käyttänyt vertausta viulusta, soittamisesta tai säveltämisestä: tietyn välineen, teeman tai ihmisen kautta soitettu teos tai sävelmä uudesta näkökulmasta tulee kuulluksi vaihtoehtona ja tarinana siitä, mikä on mahdollista.

Tietoisuusmedia löytyy sosiaalisesta mediasta Youtubesta, Instagramista, LinkedInistä, Twitteristä ja Facebookista.

Jotta tämä kokonaisuus tulisi täytetyksi tule mukaan omalla tarinallasi, koska sinun transformaatiosi, muutoksesi ja näkökulmasi uudet näkymät ovat erittäin tärkeässä roolissa meidän kaikkien muutoksessa. Se on osa myös sitä suuntaa, missä voimme muuttua mustavalkoisesta vastakkainasetteluun perustuvasta maailmankuvasta laajojen mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen maailmaan. Uusi tietoisuus ja näkökulma maailmaan perustuu omaan tarkoituksen, merkityksen ja yhteyden kokemuksen tunnustamiseen ja erityisesti omana inspiraatioon sekä kiinnostukseen siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä haluat tehdä.

Kerro tarinasi meille kaikille.

Kiitos että olet mukana.

TIETOISUUSMEDIA [aloittaa 12/2017]

Sähköposti: vaikuta@tietoisuusmedia.fi

Twitter: @tietoisuusmedia

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tietoisuusmedia/

Facebook: https://www.facebook.com/tietoisuusmedia/

Instagram: https://www.instagram.com/tietoisuusmedia/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5yNAyq4KHrfC23ZqN6fkrQ

Blogger: http://tietoisuusmedia.blogspot.com/

 

 

Submit a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.